سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فیزیولوژی دامهای اهلی

بخش اول: خون گردش خون و سامانه قلبی عروقی

 

 

فصل اول:   و یزگی های فیزیکی و شیمیائی محلولها مدرک داشتن       

فصل دوم:     آب و الکترولیتها  مدرک داشتن

فصل سوم:    ویژگیهای فیزیولوژیک و اجزای سازنده یاخته ای و شیمیائی خونمدرک داشتن

فصل چهارم: انعقاد خون و روندهای تعادلی خونمدرک داشتن

فصل پنجم:   قلب : ساختار کلی و یاخته های قلبی مدرک داشتن

فصل ششم:   سامانه گردش خونی و جریان خون مدرک داشتن

فصل هفتم:   الکتروفیزیولوژی قلب مدرک داشتن

فصل هشتم:  فعالیت مکانیکی قلب مدرک داشتن     

فصل نهم:      سازوکارهای تنظیم کننده قلب مدرک داشتن

فصل دهم:    سازوکارهای تنطیم کننده سامانه گردش خونی مدرک داشتن

فصل یازدهم:گردش خون ناحیه ای و جنینی مدرک داشتن

فصل دوازدهم:استرسهای عادی و مخرب گردش خونی مدرک داشتن

 

دوستانی که علاقمند دریافت متن کامل هر فصل هستند می توانند با کلیک


بر روی نماد PDF در انتهای صفحه هر فصل متن PDF را بطور کامل دریافت نمایند .